Где скачать Joomla? На JooMix.org

Віртуальні виставки

Зміст статті

 
Конституція України - Основний Закон держави 
 
image00328червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин після 24-годинної безперервної роботи Верховна Рада прийняла і ввела в дію Конституцію України.

Процес створення нового Основного Закону держави розпочався 16 липня 1990 року. В цей день Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

В Декларації було введено сучасну назву держави – Україна, проголошено поняття "національна держава", "самовизначення української нації", підкреслювалась приналежність до народу України (єдиного джерела державної влади) громадян усіх національностей.

1 липня 1992 року Верховна Рада ухвалила Постанову про винесення підготовленого проекту нової Конституції на всенародне обговорення.

Як перехідний документ у червні 1995 року було підписано Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади діяльності державної влади і місцевого самоврядування в Україні до прийняття нової Конституції".

Нарешті 28 червня 1996 року Конституція України була прийнята...

Конституція України наголошує на абсолютній цінності людини, її житті і здоров’ї, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон держави є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету нашої країни, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості.

image005Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. станом на 1 жовтня. 2011р. – Х.: Фактор, 2011. – 128 с.

Конституція – це основний закон держави, в якому регламентуються найважливіші з погляду держави відносини у сфері державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи. У книзі наведено Конституцію України, прийняту на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, норми дії якої як Основного Закону України мають найвищу юридичну силу. Текст Конституції (українською та російською мовами) наведено станом на 1 жовтня 2011 року.

image007Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відпр. секретар), Ю.Г. Барабаш та інш.; Нац. акад. прав. наук України – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України.До складу авторського колективу ввійшли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних органів.

 

image009Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. /Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – 736 с.

У книзі наведені тексти Конституції 1710 р., політичні маніфести гетьмана Орлика, частина його епістолярію, переклади на українську мову текстів двох поетичних збірок. Особливістю видання є факсимільне відтворення унікатів оригінальних творів Пилипа Орлика: збірки „Alcides Rossiyski…” (1695), присвяченої Іванові Мазепі, та епіталамія „Hippomenes sarmacki…”, написаного з приводу шлюбу племінника Івана Мазепи Івана Обидовського та Ганни Кочубеївни – представників двох чільних родів Гетьманату. Крім того, у книзі поміщено післямову – частину дисертаційного дослідження Олександри Трофимук („Літературна спадщина Пилипа Орлика доеміграційного періоду”, 1996), де докладно проаналізовано ідеї і стилістику текстів Конституції 1710 р. та обох збірок гетьмана.

 

image011Корогод Г.І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 124 с.

У посібнику розглянуті питання виникнення першої української політичної еміграції, появи Конституції України 1710 року, а також намагання Пилипа Орлика створити коаліцію європейських держав з метою звільнення України з-під впливу Росії.

 

 

Голибард Є. Конституція image013Української Республіки: проект за громадською  ініціативою / Є. Голибард. – К.: "Фенікс", 2014. – 160 с.

Чи можна Конституцію, діючу в Україні від 28 червня 1996 року, вважати Основним Законом, та ще й Законом прямої дії? Чи зміст відповідає вимогам розвитку Української Нації та Української Держави? Ці та інші питання давно стоять перед українським суспільством, проте досі мало хто брався їх системно і відповідально розглядати й давати на них відповіді. Тому автор і учасники підготовки цього матеріалу сподіваються, що представлена нова Конституція – Конституція Української республіки знайде розуміння і необхідну підтримку читача.

 

image015«Пакти і Конституції» Української козацької держави: (до 300-річчя укладення) / упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. — Л.: Світ, 2011. — 440 с.

У виданні відтворено тексти оригіналу та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 року під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною й козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, польською, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також репринтним відтворенням спеціального дослідження Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз

джерела.

image017Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х.: Фоліо, 2011. – 111с.

Становлення незалежної України як конституційної держави – основоположна мета у суспільній політико-правовій свідомості, програмне завдання демократичних партій, і це завдання вирішувалось у процесі створення принципово нового Основного Закону нашої держави.

 

image019Чехович С.Б. Конституція України: (з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України). – К.: Ліра-К, 2005. – 96 с.

Пропоноване видання укладене з урахуванням багаторічної практики Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України.

 

 

 

  

image021

Томенко М. Історія української Конституції: Навчальний посібник. – К.: Освіта, 2009. – 464 с.

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Структура книги побудована відповідно до наявних проектів конституцій та конституційних актів, що регулювали суспільно-політичне життя на українських теренах, починаючи з козацької доби. Автор намагався дослідити усі наявні проекти конституції, щоб продемонструвати цілісну картину зародження та розвитку традицій українського конституціоналізму.

 

image023

Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України: Монографія / М. В. Томенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с.

Монографія присвячена актуальним питанням сучасного політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи становлення конститу-ціоналізму крізь призму пошуку стратегічних пріоритетів України, основні категорії і складові політологічного аналізу конституційних процесів.

 

image025Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність: До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2011. – 328 с.

У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру. Збірник стане в пригоді державним службовцям і науковцям, викладачам, студентам і учням, усім, хто цікавиться історією української державності та українського конституціоналізму.

image027Кармазін Ю.А. Конституція, яку ми захищаємо: Виступи народного депутата України на пленарних засіданнях Конституційного Суду України у зв'язку з прийнятими рішеннями / Ю. А. Кармазін. – К.: "Логос", 2011. – 203 с.

Оригінальна праця народного депутата України Ю.А. Кармазіна складається з його виступів при розгляді справ у Конституційному Суді України. Автор ставив за мету відобразити законодавчу діяльність парламенту, що має відповідати принципу конституційності.

 

image029Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу. – К.: "Лікей", 2011. – 44 с.

Дане дослідження продовжує серію аналітичних розвідок з актуальних проблем конституцієтворення в Україні, започаткованих проектами неурядових аналітичних центрів – Школи політичної аналітики, Українського незалежного центру політичних досліджень та Комітету виборців України у 2007 році.

 

 

image031Якою могла бути українська Конституція: Проекти громадянського суспільства/ За заг. ред. Н.В. Линник; УНЦПД. – К.: "Лікей", 2008. – 64 с.

У дослідженні зроблено спробу представити читачеві бачення основних напрямків та механізмів здійснення конституційної реформи, запропонованих експертним середовищем і політичними партіями протягом 1990-2008 рр., ініціювати широку громадську дискусію навколо нагальних питань українського конституцієтворення.

    

image033

Скрипнюк, О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації: до десятої річниці прийняття Конституції України / О. В. Скрипнюк; відп. ред. В. М. Литвин; Акад. прав. наук України. –  К.: Акад. прав. наук України, 2005. – 167 с.

Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку. 

  

image035Конституційні права, свободи і обов`язки людини і громадянина в Україні / Ю. С. Шемшученко [та ін.]; ред. Ю. С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: Юридична думка, 2008. – 251 c.

У книзі розкривається сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні права, свободи і обов’язки, висвітлено механізми їх забезпечення.

 

 

image037Основи конституційного права України: підручник / М. І. Козюбра [та ін.]; ред. В. В. Копейчиков; Державний український педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Юрінком, 1997.  – 208 с.

У підручнику розкриваються соціально-правова природа конституції, її специфіка як акта прямої дії. Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові поняття та терміни. Структурно підручник побудовано за змістом Конституції України. В ньому чітко розмежовуються логічні зв’язки, відслідковується система конституційних стримань та противаг, конкретизуються питання прав, свобод та  обов’язків людини та громадянина, проведення виборів та референдумів, роз’яснюється компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правосуддя.

 

image039Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К.: "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с. Тлумачний термінологічний словник підготовлено на основі Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, енциклопедичних і наукових довідкових видань з урахуванням останніх законодавчих змін і новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки конституційного права.